ESC 7 FacebookESC 7 TwitterEmail ESC 7

Home  |  A-Z Sitemap  |  Store  |  Jobs

Information Management Systems Staff

Director of Technology Services

Barbara Bruhn     
903-988-6728 
bbruhn@esc7.net
                                                                                                                                                                          

Assistant Director

Ruth York
(903)988-6752
ryork@esc7.net

 

TxEIS Student Support


Lisa Warnix   
903-988-6744           
lwarnix@esc7.net


Kerry Brewer 
903-988-6849                      
kbrewer@esc7.net


Ardi Garlock
903-988-6795
agarlock@esc7.net

 

TxEIS Business Support


Kim Callahan
903-988-6755
kcallahan@esc7.net 

Pam Christopher
903-988-6907
pchristopher@esc7.net        


Jessica Fernandez
903-988-6747
jfernandez@esc7.net


PEIMS Support


Danette Hedrick
903-988-6839 
dhedrick@esc7.net


Ardi Garlock
903-988-6795
agarlock@esc7.net

 

TxEIS Technical Support


Carlton Burton
903-988-6742  
cburton@esc7.net